0511-595 03 k

läroplanen och bibeläventyret

Läroplan för grundskolan från (Lgr22) innehåller en inledande beskrivning av skolans värdegrund och övergripande mål och riktlinjer samt därefter ämnesvisa kursplaner med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för olika årskurser. All undervisning i skolan ska överensstämma med de riktlinjer läroplanen ger och bidra till att dess krav uppfylls. 

Skolans värdegrund

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rätts- känsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Lgr22 sid 5

Bibeläventyrets undervisning överensstämmer med skolans värdegrund som den formuleras i Lgr22 (sid 5-10). Genom Bibeläventyrets berättelser får eleverna inblick i Bibeln som etikbärare och dess betydelse för det västerländska kulturarvet. Bibeläventyret skildrar vad Bibeln säger om sig själv utan tolkningar och utan moraliska tillägg av konfessionell art.
Kunskap om Bibeln är viktig. Bibelns innehåll har på många sätt påverkat samhällslivets utveckling under århundraden genom lagstiftning och traditioner, kulturellt inom konst och litteratur. Bibeln är en urkund som refereras i tre världsreligioner och har stor betydelse för framväxten av det moderna samhällets etik och värdesystem. Ett exempel är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som bygger på judisk/kristen etik med Bibeln som grund.

Religionskunskap

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor
Lgr 22 sid 188

Bibeläventyret ger grundläggande kunskaper om Bibeln och Bibelns berättelser som refereras i judendom och kristendom och islam. Kunskaperna underlättar förståelsen för dessa världsreligioner och hur de påverkat och påverkar Europas historia och utveckling.
Bibeläventyret hör främst hemma i religionskunskap, men upplägget är ämnesintegrerande och innehållet berör också andra ämnen inom SO-blocket. Undervisningen kommer bäst till sin rätt som en del av ett fördjupningsarbete inom kunskapsområdet ”Religioner och andra livsåskådningar” som det preciseras i Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap.

Utveckla kunskaper och förmågor

Syftet med undervisningen i ämnet religionskunskap är sammanfattningsvis att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:

– kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

– förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

– förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Lgr 22 sid 188

Bibeläventyret medverkar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla dessa förmågor. Utvärderingarna visar att undervisningen väcker intresse och stimulerar till samtal och reflektioner utifrån de konkreta situationer som återges i Bibelns berättelser.

Kunskapskrav

Under rubriken Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier, preciserar Lgr22 (sid 192) vissa betygskriterier. Dessa är uttryckta i termer av grundläggande kunskaper, förmågor att göra jämförelser och föra resonemang.
Bibeläventyret medverkar till att eleverna utvecklar färdigheter inom de preciserade betygskriterierna men har inga egna mätmetoder som stöd för lärarens betygsättning.

Centralt innehåll

I kursplanen för religonskunskap ingår kunskap om Bibeln och dess berättelser i grundskolans alla årskurser. Ur centralt innehåll för årskurs 4-6:

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom. Lgr22 sid 190

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder. Lgr22 sid 190

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Lgr22 sid 191

Kunskap om Bibeln har också relevans för flera andra av de centrala innehållen. Bibeläventyret ger en kunskapsbas. Den pedagogik som används stimulerar också elevernas förståelse för samband och helheter. Undervisningen är anpassad för årskurs 4 och 5. Utvärderingar visar att många lärare använder Bibeläventyret som ett sätt att knyta samman det eleverna lärt sig i årskurs 1–3. Eleverna får därigenom ett ramverk som utgångspunkt för fördjupningar i de senare årskurserna.

Läs mer om Bibeläventyret och läroplanen i vår folder:

Antal bokade Bibeläventyr

Under åren som gått har vi gjort över 24000 st äventyr.

2023 – 1200 st än så länge

2022 – 1000 st
2021 – 1000 st
2020 – 1002 st
2019 – 1521 st
2018 – 1458 st
2017 – 1517 st
2016 – 1518 st
2015 – 1475 st
2014 – 1523 st
2013 – 1522 st
2012 – 1462 st
2011 – 1206 st
2010 – 1270 st
2009 – 1032 st
2008 – 1120 st
2007 – 1000 st
2006 – 1000 st
2005 – 750 st
2004 – 450 st
2003 – 443 st
2002 – 254 st
2001 – 61st GT-äventyr
2000 – 40 st GT-äventyr