0511-595 03 

läroplan och bibeläventyret

Läroplan för grundskolan från 2011 (Lgr 11) innehåller en inledande beskrivning av skolans värdegrund och övergripande mål och riktlinjer samt därefter ämnesvisa kursplaner med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för olika årskurser. All undervisning i skolan ska överensstämma med de riktlinjer läroplanen ger och bidra till att dess krav uppfylls. 

Skolansvärdegrund

Skollagen slår fast att skolans utbildning syftar till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. … Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Lgr 11 sid 8

Bibeläventyrets undervisning överensstämmer med skolans värdegrund som den formuleras i Lgr 11 (sid 7–11). Genom Bibeläventyrets berättelser får eleverna inblick i Bibeln som etikbärare och dess betydelse för det västerländska kulturarvet. Bibeläventyret skildrar vad Bibeln säger om sig själv utan tolkningar och utan moraliska tillägg av konfessionell art.
Kunskap om Bibeln är viktig. Bibelns innehåll har på många sätt påverkat samhällslivets utveckling under århundraden genom lagstiftning och traditioner, kulturellt inom konst och litteratur. Bibeln är en urkund som refereras i tre världsreligioner och har stor betydelse för framväxten av det moderna samhällets etik och värdesystem. Ett exempel är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som bygger på judisk/kristen etik med Bibeln som grund.

Religionskunskap

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor
Lgr 11 sid 186

Bibeläventyret ger grundläggande kunskaper om Bibeln och Bibelns berättelser som refereras i judendom och kristendom och islam. Kunskaperna underlättar förståelsen för dessa världsreligioner och hur de påverkat och påverkar Europas historia och utveckling.
Bibeläventyret hör främst hemma i religionskunskap, men upplägget är ämnesintegrerande och innehållet berör också andra ämnen inom SO-blocket. Undervisningen kommer bäst till sin rätt som en del av ett fördjupningsarbete inom kunskapsområdet ”Religioner och andra livsåskådningar” som det preciseras i Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap.

Utveckla kunskaper och förmågor

Syftet med undervisningen i ämnet religionskunskap är sammanfattningsvis att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga:

att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Lgr 11 sid 186

Bibeläventyret medverkar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla dessa förmågor. Utvärderingarna visar att undervisningen väcker intresse och stimulerar till samtal och reflektioner utifrån de konkreta situationer som återges i Bibelns berättelser.

Kunskapskrav

Under rubriken Kunskapskrav preciserar Lgr 11 vissa betygskriterier för årskurs 3, 6 och 9. Dessa kunskapskrav är relaterade till det centrala innehållet och kriterierna är uttryckta i termer av grundläggande kunskaper, förmågor att göra jämförelser och föra resonemang.
Bibeläventyret medverkar till att eleverna utvecklar färdigheter inom de preciserade kraven men har inga egna mätmetoder som stöd för lärarens betygsättning.

Centralt innehåll

I kursplanen för religonskunskap ingår kunskap om Bibeln och dess berättelser bland kraven för grundskolans alla årskurser.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd … (årskurs 1–3)
Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder (årskurs 4–6)
Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen … islam, judendom … Huvuddragen i världsreligionernas historia (årskurs 7–9)
Lgr 11 sid 188–189
Kunskap om Bibeln har också relevans för flera av de krav på innehåll som anges under kunskapsområdena Religion och samhälle, Identitet och livsfrågor och Etik.
Bibeläventyret ger en kunskapsbas. Den pedagogik som används stimulerar också elevernas förståelse för samband och helheter. Undervisningen är anpassad för årskurs 4 och 5. Utvärderingar visar att många lärare använder Bibeläventyret som ett sätt att knyta samman det eleverna lärt sig i årskurs 1–3. Eleverna får därigenom ett ramverk som utgångspunkt för fördjupningar i de senare årskurserna.

Läs mer om Bibeläventyret i vår folder: (Länk till skolfoldern.)

Antal bokade Bibeläventyr

Under åren som gått har Bibeläventyrets instruktörer gjort över 25000 st äventyr.

2024 – 450 än så länge
2023 – 1200 st
2022 – 1000 st
2021 – 1000 st
2020 – 1002 st
2019 – 1521 st
2018 – 1458 st
2017 – 1517 st
2016 – 1518 st
2015 – 1475 st
2014 – 1523 st
2013 – 1522 st
2012 – 1462 st
2011 – 1206 st
2010 – 1270 st
2009 – 1032 st
2008 – 1120 st
2007 – 1000 st
2006 – 1000 st
2005 – 750 st
2004 – 450 st
2003 – 443 st
2002 – 254 st
2001 – 61st GT-äventyr
2000 – 40 st GT-äventyr